KVK Hydra Klov

Leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KVK Hydra Klov A/S

1. Anvendelse
Ved samtlige KVK Hydra Klov A/S’, CVR-nr. 38 78 60 59 (”Sælger”), tilbud, salg, leverancer mv. vedrørende produkter (”Produkter”), som tilbydes og leveres til kunden (”Køber”), finder Almindelige betingelser for leverance af maskiner og andet mekanisk, elektronisk udstyr (NL 92), med nærværende ændringer og tilføjelser, anvendelse, medmindre andet forudgående er skriftligt aftalt med Sælger. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) har forrang for NL 92 og er en del af alle kontrakter indgået af Sælger. Betingelserne gælder uanset Købers yderligere/og eller modstridende betingelser angivet i bestillinger eller anden kommunikation fra Købers side. Bestemmelser, der fraviger eller supplerer Betingelserne, er kun gyldige i det omfang, sådanne bestemmelser er udtrykkeligt og skriftligt accepteret af Sælger.
Den danske udgave af Betingelserne har ved fortolkningstvivl forrang frem for oversættelser til andre sprog.
Sælger og Køber er i Betingelserne i fællesskab kaldet “Parterne” og hver for sig kaldet ”Part”.
Hvor montage indgår i Sælgers leverance skal NLM 94 med nærværende ændringer og tilføjelser være gældende, såfremt Sælger i tilbud eller ordrebekræftelse anfører dette.

2. Priser
Hvis ikke andet konkret er aftalt, er alle priser angivet af Sælger i danske kroner og eksklusiv moms, fragt samt andre afgifter og skatter.
Såfremt der indtil levering sker stigninger i, herunder, men ikke begrænset til, råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksport-afgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold uden for Sælgers kontrol, er Sælger berettiget til at forhøje prisen tilsvarende over for Køber i relation til den aftalte leverance.

3. Ordrer og tilbud
Køber afgiver købsordrer til Sælger. Alle købsordrer afgivet af Køber skal som minimum specificere produkttype og –mængde, leveringssted samt ønsket leveringsdato. Såfremt Sælger måtte fremsætte tilbud, skal Sælgers tilbud antages ved skriftlig accept til Sælger indenfor 60 dage løbende fra dagen efter tilbuddets datering, idet tilbuddet i modsat fald automatisk bortfalder.
Sælger er berettiget til at betinge aftaler af, at køber fremlægger positiv bankoplysning, bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for betaling.
Endelig aftale er under alle omstændigheder først bindende for Sælger ved Sælgers udstedelse af ordrebekræftelse og/eller skriftlige accept af aftalen. Alle oplysninger om produktinformation, prislister, leveringssted og –dato m.v. er kun bindende i det omfang, der er udtrykkelig henvist hertil i ordrebekræftelsen og/eller accepten.
Såfremt køber efter aftalens indgåelse ønsker at ændre specifikationer vedrørende det aftalte, kan dette alene ske med Sælgers accept. Der udfærdiges i så fald et tillæg til aftalen, hvoraf ændringer i forhold til det oprindeligt aftalte fremgår, herunder eventuelt ændring i priser, leveringstider m.v.

4. Mellemsalg
Indtil bindende aftale er indgået mellem Parterne, jf. Betingelsernes pkt. 3, er Sælger uden Købers samtykke beretti-get til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det til Køber tilbudte med den virkning, at Sælgers tilbud overfor Køber bortfalder uden omkostninger for Sælger.

5. Annullering af ordrer
Købers annullering af en indgået købsaftale accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale med Sælger og i alle tilfælde mod Købers betaling af de påløbne omkostninger og tab, som opgjort af sælger.

6. Levering, risikoovergang
Levering vil ske i overensstemmelse med ordrebekræftelsen og i overensstemmelse med leveringsplanen aftalt mellem Parterne.
Ændringer i købsordren skal bekræftes skriftligt af Sælger, før ændringen er bindende. Køber accepterer, at ændringer i købsordren kan resultere i udsættelse af leveringen. Sælger er ikke ansvarlig for udsættelse, der skyldes Købers ændring af købsordren eller øvrige af Købers forhold.
Levering indtil 4 uger efter den aftalte leveringsdag skal anses som rettidig levering. Sælger skal dog meddele Køber om ændringer i forventet leveringstid, så snart forholdene, der medfører ændring af leveringstispunktet, bliver kendt for Sælger.
Er leveringsklausul aftalt, skal denne fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010
Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, skal levering ske Ex Works (EXW) i henhold til Incoterms 2010 på det af Sælger angivne sted.

7. Returvarer
Standardvarer i ubrugt, ubeskadiget stand tages alene tilbage efter forudgående aftale herom. Specialfremstillede varer tages ligeledes ikke retur uden forudgående aftale med Sælger.

8. Ejendomsret/ophavsret
De solgte Produkter forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at holde leverede Produkter forsvarligt forsikret, herunder mod brand, tyveri og vandskade.
Køberen skal på Sælgerens begæring bistå med at træffe nødvendige foranstaltninger til at beskytte Sælgerens ejendomsret til Produktet.
Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til pkt. 6.
Uden særskilt aftale overdrages der ikke immaterielle rettigheder vedrørende solgte Produkter til Køber. Sælger eller Sælgers software-leverandører har den fulde ophavsret til software, som er en del af det leverede.

9. Betaling
Betaling sker netto kontant ved varens levering, jfr. pkt. 6, hvis ikke andet er skriftligt aftalt eller fremgår af Sælgers faktura.
Uanset hvorledes betaling sker, skal betaling ikke anses for at have fundet sted før Sælgerens konto uigenkaldeligt er blevet krediteret med det forfaldne beløb.
Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold, er Køber forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid, medmindre andet er skriftligt aftalt med Sælger.
Ved forsinket betaling og når Køberen ikke stiller en aftalt sikkerhed i rette tid, har Sælgeren ret til, efter at have givet Køberen skriftlig meddelelse herom, at afbryde sin opfyldelse af aftalen, indtil betaling sker, eller indtil Køberen stiller den aftalte sikkerhed.
Såfremt Køber ikke efter tre måneder har betalt det forfaldne beløb, har Sælgeren ret til ved skriftlig meddelelse til Køberen at hæve aftalen, hvorefter Sælger foruden morarenter og inddrivelsesomkostninger i henhold til dette punkt, er berettiget til at kræve erstatning for det tab Sælger har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Dersom betaling ikke finder sted til forfaldstid, beregnes morarenter, 2% pr. løbende måned, samt erstatning for sine inddrivelsesomkostninger.
Opfylder Køber ikke sine betalingsforpligtelser for en eller flere leverancer, eller misligholder Køber på anden måde aftaler med Sælger, er Sælger berettiget til at tilbageholde enhver yderligere levering for den pågældende ordre såvel som samtlige øvrige ordrer, indtil Køber betaler. Sælger er herudover berettiget til at ophæve aftalen med Køber og annullere samt standse enhver købsordre, hvorefter Sælgers fulde tilgodehavende straks forfalder til betaling.
Sælger er til enhver tid berettiget til at modregne sin skyld til Køber af enhver art i Købers skyld til Sælger af enhver art, uanset om Købers skyld er forfalden eller ej.

10. Leveringstid, forsinkelse
Såfremt Parterne i stedet for en bestemt leveringsdato har angivet en tidsperiode, inden for hvilken levering skal finde sted, anses denne tidsperiode for påbegyndt så snart aftalen er indgået og alle aftalte forhåndsbetingelser, som påhviler Køberen, er blevet opfyldt, så som officielle formaliteter, betalinger, som skal erlægges ved aftalens indgåelse og sikkerhedsstillelser.
Sælger er berettiget til at forlænge leveringstiden med op til 4 uger ved skriftlig meddelelse til Køberen. Sælgerens meddelelse om at forlænge leveringstiden skal afgives indenfor rimelig tid før den oprindelige, aftalte levering og straks efter, at Sælger forudså, at Sælger ikke kunne levere Produktet i rette tid.
Undlader Sælgeren at give en sådan meddelelse, har Køberen ret til erstatning for de meromkostninger, som Køber påføres, og som Køber kunne have undgået, såfremt Køber havde modtaget sådan meddelelse.
Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed som nævnes i pkt. 14 eller skyldes Køberens handling eller undladelse, herunder afbrydelse af aftalens opfyldelse, eller skyldes enhver anden omstændighed, som kan henføres til køberen, har Sælgeren ret til at forlænge leveringstiden med op til 10 uger. Dette gælder, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter det aftalte leveringstidspunkt. Såfremt levering efter de 10 uger fortsat ikke kan finde sted, har Sælgeren ret til at forlænge leveringstiden i det omfang, som det efter omstændighe-derne er rimeligt.
Anticiperet misligholdelse berettiger ikke Køber til at ophæve Parternes aftale.
Leverer Sælgeren ikke inden for 4 uger efter afgivet skriftlig meddelelse til Køber jfr. ovenfor, og dette ikke skyldes nogen omstændighed, som Køberen er ansvarlig for, uden at der foreligger en force majeure-situation, jf. pkt. 14, kan Køberen ved skriftlig meddelelse til Sælger hæve aftalen for så vidt angår den del af Produktet, der er berørt af forsinkelsen, og som på grund af Sælgerens manglende levering ikke kan tages i brug som forudsat af Parterne.
Hvis Køberen hæver aftalen, har Køber ret til erstatning for det tab, Køber har lidt ved Sælgerens forsinkelse, dog således at Sælger alene er ansvarlig for direkte tab. Sælgeren er således under ingen omstændigheder erstatnings-pligtig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab – uden at opremsningen skal anses som udtømmende. Sælgers samlede erstatningsansvar, som skal betales, jfr. ovenfor – kan dog i intet tilfælde overstige 15 % af den del af den aftalte købesum, der dækker den del af Produktet, for hvilken aftalen hæves.
Ophævelse af aftalen med begrænset erstatning er de eneste beføjelser, som Køberen kan gøre gældende som følge af sælgerens forsinkelse. Ethvert andet krav mod Sælgeren på grund af sådan forsinkelse er udelukket. Køber har således tillige ikke mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende købsordrer i tilfælde af delleverancer eller forsinkelse på enkeltstående leverancer.
Såfremt Køberen forudser, at Køber ikke vil kunne tage imod leverancen af produktet på leveringstidspunktet, skal Køber straks give Sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidigt angive årsagen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor Køber påregner at kunne modtage leverancen.
Hvis Køberen undlader at modtage leverancen på leveringstidspunktet, eller en forsinket levering sker som følge af Købers forhold, skal Køber desuagtet betale den del af købesummen, som forfalder til betaling ved leverancen, som om levering havde fundet sted til aftalt tid. Sælgeren skal sørge for, at Produktet opbevares på Køberens regning og risiko. På Køberens begæring skal Sælgeren tillige forsikre Produktet på Køberens regning.
Medmindre Købers undladelse af at tage imod leverancen, skyldes sådanne omstændigheder, som nævnes i punkt 14, kan Sælgeren ved skriftlig meddelelse kræve, at Køberen modtager leverancen inden for en sidste rimelig frist.
Undlader Køberen – af årsager, som Sælgeren ikke bærer ansvaret for – at modtage leverancen inden for denne frist, er Sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse at hæve aftalen helt eller delvist. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som Køberens misligholdelse har påført Sælger, herunder, men ikke begrænset til, tab for følgeskader og indirekte tab.

11. Mangler og reklamation
Køber har pligt til at undersøge varerne ved leveringen og senest i forbindelse med første test af leverancen. Reklama-tion over leverancer skal ske straks og udføres skriftligt. Køber kan ikke gøre mangler gældende, som Køber har eller burde have opdaget ved besigtigelse i henhold til netop anførte, og Køber ikke skriftligt har reklameret i denne henseende. Sælger kan til enhver tid gøre Købers forsinkede reklamation gældende, uanset om Sælger måtte have indledt forhandlinger om de pågældende mangler med Køber.
I tilfælde af Købers berigtigede og rettidige reklamation, er Sælger efter eget valg forpligtet til at foretage afhjælpning ved enten at (i) foretage omlevering, (ii) afhjælpe manglen, (iii) give et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller (iv) en kombination heraf. Køber er herefter fuldt og endeligt fyldestgjort for ethvert krav som følge af manglen. Såfremt Sælger ikke i overensstemmelse med det forudgående har foretaget afhjælpning inden rimelig tid og senest inden for 6 måneder efter Sælgers modtagelse af Købers reklamation, kan Køber sætte en sidste frist for afhjælpning, der ikke kan være kortere end en uge. Såfremt Sælger heller ikke inden for den sidste frist har foretaget afhjælpning, er Køber berettiget til at ophæve købet af det berørte Produkt og kræve den erlagte købesum tilbage. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end det forudgående i anledning af mangelfuld levering, herunder er Køber ikke berettiget til at kræve erstatning for eventuelt tab udover den erlagte købesum for det berørte Produkt. Køber har tillige ikke mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende købsordrer som følge af den mangelfulde levering.
Afhjælpning sker efter Sælgers anvisning af nærmeste forhandler. Købers eventuelle omkostninger i denne forbindelse er Sælger uvedkommende og bæres alene af Køber.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som er påvist indenfor 12 måneder efter modtagelse af Produktet.

12. Produktansvar
Køberen skal holde Sælgeren skadesløs i den udstrækning, Sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor Køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af Produktet (leverancen):
• på fast ejendom, skibe eller løsøre, som indtræder medens Produktet (leverancen) er i Købers besiddelse
• på produkter, der er fremstillet af Køberen, eller som Køberens produkter indgår i, eller for skade på fast ejendom, skibe eller løsøre, som Købers produkter som følge af Produkterne forårsager.
I intet tilfælde er Sælgeren ansvarlig for, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab og andre direkte eller indirekte tab – uden at opremsningen skal anses som udtømmende – som følge af Produkterne (leverancen).
De nævnte begrænsninger i Sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt det godtgøres, at sådan skade skyldes fejl og forsømmelser, som kan tilregnes Sælgeren som groft uagtsomt.
Såfremt sælger er erstatningsansvarlig som følge af defekt ved leverancen (Produktet), kan erstatningsbeløbet ikke overstige fakturaværdien, dog maksimalt kr. 5.000.000.
Sælger er ikke ansvarlig for Købers personskade eller for Købers ansattes eller tredjemands personskade, medmindre Køber påviser, at personskaden er opstået som følge af Sælgers handlinger eller undladelser, som kan tilregnes Sælger som groft uagtsomt.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette pkt., skal denne Part straks underrette den anden herom. En sådan meddelelse fritager ikke Køber for at foretage nødvendige foranstaltnin-ger til skadens afværgelse eller begrænsning.
Sælger og Køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af defekt ved Sælgers Produkt (leverance).
Medmindre andet aftales, skal det indbyrdes ansvar mellem Køber og Sælger dog altid afgøres ved voldgift i henhold til pkt. 17.
Køberen kan ikke rejse erstatningskrav overfor de for Sælgeren optrædende personer, være sig ledelse, funktionærer, arbejdere eller andre, ligesom Køberen forpligter sig til at holde disse personer skadesløse, hvis sådanne erstatnings-krav måtte blive rejst overfor de pågældende fra tredjemands side. Køber er forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang Sælger pålægges produktansvar over for tredjemand for leverede Produkter som Sælger ikke er ansvarlig for i henhold til ovenstående.

13. Produktinformation og rådgiveransvar
Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må ikke videregives til tredjemand uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, teknisk og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende, og Sælger kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfor-tolkninger i dette materiale. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. I alle tilfælde tages forbehold for ændringer og lignende vedrørende tekniske specifikationer m.m.
Ansvar herudover påtager Sælger sig kun, hvis Sælger har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til Køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en Køber, der ikke må antages at besidde fornøden sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Sælgers ansvar er begrænset til højst DKK 250.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning. Sælger har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

14. Ansvar for tingskade før levering (produktansvar)
Sælger er alene ansvarlig for skade på Købers ejendom før leveringen af Produkterne, hvis det kan bevises, at skaden i forbindelse med leveringen af Produkterne er forvoldt ved uagtsomhed af Sælger eller af nogen, som Sælger bærer
ansvaret for. Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige DKK 500.000 for direkte skader på Købers ejendom. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale erstatning for skader på Købers ejendom og/eller løsøre, som er dækket af en forsikring tegnet af Køber, eller som ville været dækket af en sædvanlig bygnings- og/eller brandforsikring.
Sælgeren er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab – uden at opremsningen skal anses som udtømmende.14. Force Majeure
Hver af parterne har ret til at afbryde opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, i den udstrækning opfyldel-sen forhindres eller gøres urimeligt byrdefuld som følge af force majeure, såsom, men ikke begrænset til: arbejdskon-flikter og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, omfattende militær mobilisering, oprør, rekvisition, beslaglæggelse, embargo, restriktioner på brugen af drivkraft, valuta- og eksportre-striktioner, epidemier, naturkatastrofer, ekstreme naturfænomener, terrorhandlinger samt mangler ved eller forsinkel-se af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Opremsnin-gen skal ikke anses som udtømmende.
Den part, som påberåber sig en force majeure-omstændighed, skal uden ugrundet ophold give den anden part skriftlig meddelelse om omstændighedens opståen og ophør. Hvis en part undlader at give en sådan meddelelse, har den anden part ret til erstatning for de meromkostninger denne påføres, og som han kunne have undgået, såfremt han havde modtaget meddelelsen.
Forhindrer force majeure Køberen i at opfylde sine forpligtelser, skal han godtgøre Sælgeren de omkostninger, som denne pådrager sig ved at sikre og beskytte Produktet.
Uanset hvad der i øvrigt følger af disse Betingelser, har enhver af parterne ret til at hæve aftalen ved skriftlig medde-lelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse afbrydes i henhold til pkt. 14 i mere end seks måneder.

15. Immaterielle rettigheder
Enhver immateriel rettighed eller anden rettigheder, herunder patenter, brugs-modeller, design, varemærker, copyright, knowhow m.v. udviklet af Sælger i forbindelse med opfyldelsen af Parternes aftale skal til enhver tid være Sælgers eksklusive ejendom.
Der sker ikke nogen overgang af immaterielle rettigheder i forbindelse med levering af Produkterne. Sælger bevarer således alle sine immaterielle rettigheder og andre rettigheder, herunder patenter, brugsmodeller, design, varemær-ker, copyright, knowhow m.v. relateret til Produktet og al dokumentation udarbejdet af Sælger som er relateret til Produktet er til enhver tid Sælgers eksklusive ejendom, og Køber skal i enhver tid respektere sådanne rettigheder, uanset om rettighederne er registrerede eller ej. Det bemærkes for god ordens skyld, at Sælger og/eller Sælgers software-leverandører har den fulde ophavsret til software, såfremt det er en del af det leverede. Tilsvarende bevarer Køber ligeledes sine immaterielle rettigheder og andre rettigheder som Køber måtte have stillet til rådighed for Sælger i forbindelse med levering af Produkterne, herunder bevarer Køber rettigheden til tegninger og specifikationer mv. til Produktet, som Køber måtte have stillet til rådighed for Sælger.

16. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftaler med Køber, herunder accepterede ordrer, uden Købers samtykke.
Køber er ikke uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser til tredjemand.
Sælger er endvidere berettiget – men ikke forpligtet – til straks at ophæve Parternes aftale ved skriftlig meddelelse til Køber, hvis Køber, såfremt Køber er en juridisk person, undergår et skift i kontrollen af Køber. Ved kontrol skal forstås en af følgende: (i) salg eller anden overdragelse af Købers aktiver, der udgør mere end 50 % eller mere af den bogførte værdi (beregnet på basis af en enkel overdragelse eller en række af på hinanden følgende overdragelser), (ii) fusion eller anden lignende omstrukturering, (iii) overdragelse af 50 % eller mere af stemmerettighederne i Køber eller overdragelse, der på anden måde medfører overdragelse af den bestemmende indflydelse i Køber (baseret på en enkelt overdragelse eller en række af på hinanden følgende overdragelser), og (iv) enhver anden overdragelse eller række af på hinanden følgende overdragelser, der i væsentlig grad medfører samme resultat som beskrevet under (i)-(iii) ovenfor.

17. Lovvalg/værneting
Betingelserne, Parternes aftale og enhver tvist eller uenighed, der skulle opstå herudfra, er undergivet dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler og CISG.
Enhver tvist mellem Parterne, skal forsøges løst i mindelighed ved loyal forhandling, herunder forhandling mellem ledelsen hos hver af Parterne.
Enhver tvist mellem Parterne, der ikke kan løses ved Parternes forhandling, skal efter Sælgers valg endeligt afgøres enten (i) ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen eller (ii) ved de almindelige, danske domstole med Retten i Esbjerg som første instans.
For så vidt angår erstatningskrav vedrørende påstået produktansvar, henvises til pkt. 12 – Produktansvar.

18. Ændring i salgs- og leveringsbetingelser
I løbende kontraktforhold er Sælger berettiget til med 3 måneders forudgående skriftligt varsel at ændre Sælgers til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvorefter den nye udgave skal være gældende.

Alt til klovpleje
Klovshoppen er et familiedrevet firma. Stifteren er Knud Iversen, som har 39 års praktisk erfaring som klovbeskærer.
Alle produkter er nøje udvalgt og testet hos Knuds kunder, så derfor ved vi, at det virker.
Vi satser på
• God kvalitet
• Fordelagtige priser
• Super kundeservice
• Rådgivning i korrekt anvendelse af vore produkter.
2006 to 2008 studies of vetenarian medicine at the vetenarian university in Budapest
2008 to 2012 studies of vetenarian medicine at the vetenarian faculty oft the university of Leipzig
2013 and 2014 work as an vetenarian in Germany, Tierarztpraxis Mellinghausen,since october 2014 assistant in the bovine clinic, `Klinik für Klauentiere`, Veterniärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig

recent research
disbudding and dehorning in calves

focus of work
curative buiatrics
lameness in cattle

Personal Data
Name Prof. Dr. vet. med. Alexander Starke Dip. ECBHM
Date of birth March 7, 1968
Education and Work Experience
Sept. 1990 - Jan. 1996 Study of Veterinary Medicine at the Faculty of Veterinary Medicine, University Leipzig
Jan. 1996 Graduation with State examination
Feb. 1996 - June 1996 Scientific Assistant at the Large Animal Clinic for Theriogenology and Ambulatory Services at the Faculty of Veterinary Medicine, University Leipzig
July 1996 - August 1997 Scholarship for Doctoral Studies at the Large Animal Clinic for Theriogenology and Ambulatory Services at the Faculty of Veterinary Medicine, University Leipzig
August 1997 Doctor´s degree, Dissertation Thesis: „Stimulation of Uterus Involution using Cloprostenol and Carbetoctin in Cattle early post partum“
7th of August 2003 Specialist Exam for Cattle Diseases
31st of January 2007 Diplomate of the European College of Bovine Health Management (ECBMH)
11th of October 2007 Two years course in Professional Teaching
31st of October 2007 Qualification in Veterinary Herd Management and Quality Assurance on Cattle Producers' Premises
2nd of August 2011 Habilitation Thesis: „Hepatosteatosis in dairy cows - Studies on non-invasive determination of hepatic fat content and hepatic blood flow and the effects of dexamethasone on these two variables in dairy cows.“, Venia legendi for „Cattle Medicine“ and Private Lecturer at the University of Veterinary Medicine, Hannover
Professional Career
Sept. 1997 - March 1998 Locum in farm Animal Practices
April 1998 – Dec. 2011 Scientific Assistant (Assistant Professor) at the Clinic for Cattle at the University of Veterinary Medicine Hannover
Sept. 2011 – Dec. 2011 Guest lecturer at the Ambulatory & Production Medicine Clinic, College of Veterinary Medicine, Cornell University, Ithaca, USA
Feb. 2012 Hospitant at the Veterinary Medical Teaching Hospital of the Kansas State University, Manhattan, Kansas, USA
April 2012 – March 2017 W3 Professor and leader of the Unit for Ruminants and Swine at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Leipzig
Since 1st April 2017 Head of the Clinic for Ruminants and Swine at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Leipzig
Academic Work and Teaching Experience outside the University
Since April 2009 Supervisor and Examiner for Claw Trimmers in the Free State of Saxony
Since September 2014 Member of the Examination Board for Cattle Specialists in the Free States of Saxony and Thuringia
Since June 2015 Member of the Scientific Council of the Middle European Buiatric Congress
Since December 2016 Member of the Innovation Advisory Committee of the AGRA
Since July 2017 Member of the Interessenverband Milcherzeuger e.V. (IVM)
Since November 2017 Head for the German Organization for Hoof Health (IKD)
Since June 2018 Member of the Wirtschafts- und Wissenschaftszentrums Brasilien – Deutschland e. V.
Since April 2019 Head of the Examination Committee for Claw Trimmers in the Free State of Saxony
DIGIDERM® brings a Claw Caring Concept for Dairy Cows which is Effective, Environment Friendly, Antibiotic -free and Easy to Use.
Various clinical trials, where the “Digiderm 3,2,1 method” is consistently used, clearly show an improvment of the claw health. The results confirm that using Digiderm in footbaths is more effective than formalin in prevention of digital dermatitis (DD).
The Digiderm® concept also includes the use of a series of practical products for the claw trimmer. These products (spray and gel) are all based on the Digiderm technology with means lowering the pH and adding chelated minerals in a way that creates antibiotic- free, effective and environment friendly products which can be used by the claw trimmer under safe working conditions.

Menno Holzhauer studied at Utrecht University where he graduated in 1984. He has practiced in the northern part of the country with the focus on cattle, but actually he practiced all species in the outdoor practice. During that time he already looked at different allergic reactions in cattle, mainly on feed components. In 1999 he started working at GD Animal Health in Deventer at the Ruminant Health Department with focus on Lameness on (Dairy) Cattle. At the start of his career at GD, he was more or less directly involved in serious Foot and Mouth Disease problems (clinical diagnostics mainly).
After the FMD crisis he could focus on claw health in Dutch dairy cows, resulting in a thesis in 2006, titled Epidemiological aspects of Different Claw Disorders in Dairy Cattle in The Netherlands. During that time he stetted up a Dutch Recording and Scoring system for claw trimmers in cooperation with DTC Oenkerk and the Dutch Hoof Trimmers Association. The objective was to give the farmer better insight in the effect of (his/her) herd management on claw health. Unfortunately this is not recognized by most farmers and > 80, do not make recording during regular claw trimming and that is one of the reasons we hardly make progress on lameness in dairy cows.
Menno has further worked on improvement of claw health by more than 20 publications on claw health in National and International Scientific Journals and by presentations at International Conferences. The most recent product of this is an evidence based bulk-milk test on biotin, manganese, zinc and Treponema to support dairy farmers in preventing claw disorders. Results of these will be presented at the conference.
Hobbies: cycling, hiking, gardening and meeting friends.
Contact info: m.holzhauer@gdanimalhealth.com

Mamoru er født i Fukushima Aizu distriktet på en risgård, hvor han også gik på landbrugsskole.
Da han blev færdiguddannet på landbrugsskolen, flyttede han til Hokkaido, hvorefter han som 22-årig blev ansat ved Masayuki Katayama’s klovbeskæringsvirksomhed på Hokkaido.
Mamoru har vundet mesterskabet ved den internationale konkurrence to gange, hvilket er meget specielt, da der kun er tre klovbeskærer, der har opnået dette i hele konkurrencens historie.
Ligeledes har han fået tildelt Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries Award.

Andrea Fiedler dimitterede fra Ludwig-Maximilian University, München, i 1991.
Mens hun skrev en afhandling om arvelig halthed i Brown Swiss, havde hun tre års praktikophold ved The Departments of Internal Medicine and Surgery, efterfulgt af fire års arbejde for et dyrlægehus. Andrea har været etableret dyrlæge siden 1998 med fokus på kvægklovsundhed og uddannelse af klovbeskærere, landmænd og dyrlæger om emnet klovsygdomme.
Andrea er medlem af undersøgelsesrådet for “Association of Certified Hoof Trimmers” (www.VgK-ev.de). Hun er også kendt for sin forskning i klovsundhed og klovplejeprodukter.

Intracare forbedrer sundhed og velvære for dyr, planter og forbrugere. Vores innovative styrke skaber bæredygtig vækst og økonomisk afkast for landmænd og virksomheder.

Det er videnskabeligt bevist, at Intra Hoof & Skin Care-programmet minimere klov-relaterede lidelser til under 5% af besætningen, og er samtidigt sikkert for brugeren, dyret og miljøet.

Den praktiske protokol og brugervenlighed sætter en ny bæredygtig standard for klovbeskærer og mælkeproducenter. Intracare er det eneste firma med ikke-antibiotiske veterinærlægemidler, der helbreder digital dermatitis med en gel eller spray. Supplerende fodbad og sprayprodukter er udviklet til vedligeholdelse af den komplette besætning.

Intra Hoof-fit Technology inkluderer chelaterede organiske mineraler og en fast vedhæftning. Produktion under GMP-farmaceutiske forhold garanterer en pålidelig høj produktkvalitet.

Vilofoss is a global leader in the premix and animal nutrition sector as well as animal welfare and hoof health.
Vilofoss has cooperated with farmers and their animal productions for more than 90 years. Our well-founded knowledge and experience are based on extensive research and development activities within the sector of nutrition, health and welfare.
At Vilofoss, we aim to be trustworthy, ambitious and value-creating. We offer individual and unique concepts both on premix and specialties. This means we strive to be our customers' preferred business partner and adviser. We help you to grow and develop by creating new value.

Aaron blev introduceret til mælkeproduktion i 2000 efter at have tjent 4 år i den amerikanske flåde, da han tog et job hos en lille mælkeproducent. Det var på denne gård, hvor han fandt sin passion for at arbejde med kvæg. Fascineret af mange aspekter på gården, interesserede han sig især for klovbeskæring og besluttede at starte sin klovbeskæringsvirksomhed i 2004.
Efter at have afsluttet et kursus om den hollandske metode (the Dutch Method), fortsatte Aaron med at studere anatomi og knoglestruktur i kvægkloven for at forfine hans beskæringsteknik, bedre kendt som “The Balance Method”.
I 2014 grundlagde Aaron, Midwestern Hoof Trimming School og er siden blevet bedt om at konsultere store mælkefarme over hele verden. Aaron har trænet hundredvis af klovbeskærere med forskellige færdigheder i ”The Balance Method”, fra nybegyndere til erfarne veteraner.
Han er blevet udvalgt til at tale på konferencer samt universiteter globalt og har været vært for workshops i 7 forskellige lande. Aaron fortsætter med at udøve sin lidenskab som aktiv klovbeskær og servicerer flere store lokale mælkefarme i Wisconsin.
Aaron er gift, far til seks børn og er sidenhen også blevet bedstefar. Han nyder at tilbringe tid sammen med sin familie og deltage i udendørs aktiviteter som jagt, camping og fiskeri. Hans andre passioner inkluderer træbearbejdning og natur/overlevelses-færdigheder.

Mail: midwesternhoofcare@gmail.com

Sophie blev født og uddannet i Australien med en baggrund inden for landbrug og husdyrsbestand. Hun bor nu i Sverige og har arbejdet som dyrevidenskabelig forsker for det svenske landbrugsuniversitet i 16 år. (i samme tidsperiode, hvor hun har opnået sin Ph.d.-grad). Hendes forskningsaktiviteter omfatter en bred vifte af kvæg- og svineindustri-finansierede projekter, der er relevant for at forbedre landbrugsdyrs velfærd under håndtering, transport og slagtning, og dens forbindelse til forbedret produktkvalitet.
Hun har også startet sit eget firma baseret på oplevelser og erfaringer fra Australien og Sverige, hvor hun gennemfører både konsultation og praktiske workshops, der fremmer lav stresshåndtering af kvæg, svin og får. Sophie har leveret over 100 praktiske håndteringskurser i hele Skandinavien, hvor både mennesker og landbrugsdyr deltog.

Sophie blev født og uddannet i Australien med en baggrund inden for landbrug og husdyrsbestand. Hun bor nu i Sverige og har arbejdet som dyrevidenskabelig forsker for det svenske landbrugsuniversitet i 16 år. (i samme tidsperiode, hvor hun har opnået sin Ph.d.-grad). Hendes forskningsaktiviteter omfatter en bred vifte af kvæg- og svineindustri-finansierede projekter, der er relevant for at forbedre landbrugsdyrs velfærd under håndtering, transport og slagtning, og dens forbindelse til forbedret produktkvalitet.
Hun har også startet sit eget firma baseret på oplevelser og erfaringer fra Australien og Sverige, hvor hun gennemfører både konsultation og praktiske workshops, der fremmer lav stresshåndtering af kvæg, svin og får. Sophie har leveret over 100 praktiske håndteringskurser i hele Skandinavien, hvor både mennesker og landbrugsdyr deltog.

Piet Kloosterman er en verdenskendt og respekteret hollandsk klovbeskæringsunderviser. Han er født og opvokset på en gård i Frisland og arbejdede fra 1980 – 2017 som instruktør / underviser i mejeriproduktion ved Practical Training Center (IPC / PTC + / DTC) i Oenkerk, Holland. I 1988 blev han Head of the Hoof Trimming Department of the Training Centre, hvor han underviste i klovbeskæring i en lang række lande over hele verden.
Hovedemnet ved undervisningen er klovbeskæring i den ”hollandske metode” udviklet af Hr. E. Toussaint Raven fra kendte veterinæruniversitet i Utrecht. Metoden er vedtaget og undervist af Training Centre Oenkerk til landbrugsstuderende, dyrelæger og professionelle klovbeskærere (Diplom kursus), ikke kun i Holland, men også i udlandet. Training Centre Oenkerk er et internationalt universitet for praktisk træning i opdræt og grassland-management. Oenkerk var det internationale universitet for mejeriproduktion og træning af geder, får og heste.
Piet startede internationale klovplejekurser i 1986 i Irland og fra 1987 regelmæssigt i Storbritannien (Farmkey, senere Genus). Han arbejdede de sidste 25 år tæt sammen med Embryonics i Storbritannien. Han var sekretær og grundlægger af den hollandske klovbeskærer forening, hvilket han arbejdede med i 17 år. Ligeledes, er han reglmæssig besøgende ved International Symposia of Lameness in Ruminants, North American congresses of the Hoof Trimmers Association og det årlige møde ved NACFT (Storbritanniens klovbeskærerforening).

Hobbyer: skøjteløb, læsning, vandreture og internationale rejser.

Contact information: mailpietkloosterman@gmail.com

Jessie studerede veterinærmedicin ved Utrecht Universitet fra 2017-2021 med fokus på husdyr og folkesundhed. Hun udførte sit kandidatstudie i Melbourne, Australien – hvor hun gennemførte et 3 måneders forskningsprojekt, hvor hun undersøgte forekomsten af digital dermatitis blandt kvæg i Victoria, Australien. Dette arbejde er blevet offentliggjort i The Australian Veterinary Journal (10.1111 / avj.12859). I en praktikperiode i 2018 gennemførte hun endnu et forskningsprojekt ved Utrecht Universitet for at undersøger forskellige behandlingsmetoder for digital dermititis. Denne undersøgelse er i øjeblikket under gennemgang til offentliggørelse.
Ved siden af klovsundhed, undersøgte hun uafhængigt udbredelsen af yverkløft dermatitis og effekten af en behandling med en kobber og zink-spray. Resultaterne vil blive præsenteret ved dette års klovbeskæringskonference.
I øjeblikket arbejder Jessie som kvæg-dyrlæge i det sydlige Holland. Udover køer behandler hun får, geder og alpakaer. Hun er også meget interesseret i heste og har to sportsheste som rides i dressur, distance og jagt. Udover heste ejer hun en hund ved navn Broome, som er en dejlig australsk hyrdehund.
Hobbyer: Jessie elsker at tilbringe tid udendørs; trail running, mountain biking og landevejscykling.
 

Mail: jessiehesseling@live.nl

Kurt Bach er dyrlæge ansat hos Viking Danmark, hvor han arbejder med udvikling, undervisning og rådgivning i bedre klovsundhed hos malkekøer. Kurt er uddannet landmand og blev uddannet dyrlæge i 2008, hvor han skrev speciale om at finde digital dermatitis i malkestalden. Fra 2013 til 2018 har Kurt været ansat som underviser og Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. Her har han primært arbejdet med ultralydsskanning af klove og forskning i forandringer i klovene omkring kælvning. Kurt har bestået den danske klovbeskærer eksamen og underviser i dag på den danske klovbeskæreruddannelse.
Viking Danmark er Danmarks største avlsforeningen.